Statut Stowarzyszenia

STATUT

Południowo-Wschodniego Klubu

Hodowców Gołębi Wysokolotnych

ROZDZIAŁ I
PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Południowo-Wschodni Klub Hodowców Gołębi Wysokolotnych w skrócie P-WKHGW, a w Statucie niniejszym określane jest terminem Klub.

§ 2

Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą jego Zarządu w Nowej Sarzynie. Klub może powoływać Sekcje na terenie całego kraju.

§ 3

1. Klub jest stowarzyszeniem działającym w oparciu o Ustawę z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach. (Dz.U. 2001,Nr 79, poz. 855).

2. Klub posiada osobowość prawną.
3. Klub ma prawo używać własnego godła, sztandaru i pieczęci, oraz ustanawiania i nadawania odznaczeń klubowych.

ROZDZIAŁ II
CELE I FORMY DZIAŁANIA

§ 4

Celem Klubu jest :

1. Zrzeszanie hodowców gołębi wysokolotnych, innych gołębi rasowych , drobiu i ptaków ozdobnych.

2. Racjonalny rozwój hodowli gołębi wysokolotnych i organizowanie lotów konkursowych, pokazów i wystaw.

3. Propagowanie i wspieranie racjonalnego rozwoju hodowli tych ptaków, ze szczególnym uwzględnieniem rodzimych ras wysokolotnych, ras lotnych, ras ginących, oraz dążenie do wyhodowania nowych ras, czy nowych odmian .

4. Upowszechnianie wiedzy o życiu i hodowli ptaków, wśród członków Klubu i społeczeństwa.

§5

Klub realizuje swoje cele poprzez:

1. Popieranie hodowli gołębi wysokolotnych, innych gołębi rasowych, drobiu i ptaków ozdobnych, oraz stwarzanie warunków ich prawidłowego rozwoju.

2. Inicjowanie właściwych kierunków rozwoju hodowli gołębi wysokolotnych.

3. Organizowanie lotów konkursowych, pokazów i wystaw.

4. Opracowywanie list rankingowych z poszczególnych rywalizacji lotowych.

5. Zakup i rozprowadzanie klubowych obrączek rodowych, wśród swych członków.

6. Prowadzenie klubowej strony internetowej i kolportaż materiałów dotyczących hodowli gołębi i działalności Klubu.

7. Upowszechnianie osiągnięć naukowych w zakresie hodowli gołębi wysokolotnych, gołębi rasowych, drobiu i ptaków ozdobnych.

8. Reprezentowanie i obronę interesów swoich członków.

9. Współpracę z innymi organizacjami o podobnym profilu działalności.

10. Kształtowanie koleżeńskiej i partnerskiej współpracy oraz zasad współżycia wśród członków.

11. Prowadzenie działalności gospodarczej z zastrzeżeniem, że dochód z tej działalności służy wyłącznie celom statutowym i nie może być przeznaczony do podziału między członków Klubu.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 6

1. Członkiem zwyczajnym Klubu może zostać:

– obywatel polski, nie pozbawiony praw publicznych,

– małoletni w wieku 16-18 lat,

– obywatele innych państw.

2. Członkiem zwyczajnym zostaje się na podstawie uchwały Zarządu, po wniesieniu pisemnej deklaracji. Od decyzji Zarządu przysługuje kandydatowi odwołanie do Walnego Zebrania Członków.

§ 7

1.Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Klubu oraz została zatwierdzona uchwałą Walnego Zebrania Członków na wniosek Zarządu albo co najmniej 10 członków Klubu.

2. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc w realizacji celów statutowych Klubu , przyjęta mocą uchwały Zarządu.

3. Członkiem nadzwyczajnym może zostać małoletni w wieku poniżej 16 lat, za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

§ 8

Członek zwyczajny ma prawo do:

1. Biernego i czynnego udziału w wyborach do władz Klubu.

2. Udziału w Walnych Zebraniach Członków z głosem stanowiącym.

3. Czynnego udziału w lotach konkursowych i rywalizacji lotowej.

4. Korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Klubu.

5. Udziału w zebraniach, szkoleniach i imprezach organizowanych przez Klub.

6. Zgłaszania wniosków, co do działalności Klubu.

§ 9

Członek zwyczajny jest zobowiązany:

1. Uczestniczyć w działalności Klubu i w realizacji jego celów , a w szczególności hodować gołębie wysokolotne, inne gołębie rasowe, drób lub ptaki ozdobne.

2. Brać czynny udział w lotach konkursowych, pokazach i wystawach organizowanych przez Klub.

3.Uczestniczyć w Walnych Zebraniach Członków.

4. Przestrzegać zapisów Statutu i uchwał władz Klubu.

5. Regularnie opłacać składki członkowskie i inne świadczenia obowiązujące w Klubie

6. Dbać o dobre imię Klubu.

§ 10

1.Członkowie wspierający, nadzwyczajni i honorowi nie posiadają:

– biernego i czynnego prawa wyborczego oraz głosu stanowiącego na Walnych Zebraniach.,

– poza tym posiadają takie same prawa jak członkowie zwyczajni,

– mogą brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Klubu.

2.Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się ze zdeklarowanych świadczeń na rzecz Klubu, przestrzegania statutu i uchwał władz Klubu.

3. Członkowie honorowi i wspierający są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 11

1. Za osiągnięcia w lotach konkursowych, hodowlane oraz za wzorowe wykonanie obowiązków i inne osiągnięcia w pracy klubowej, członkowie mogą być wyróżniani:

– pucharami,
– dyplomami,

– innymi nagrodami,
– odznaczeniami klubowymi,
– godnością członka honorowego.

§ 12

Członkostwo w Klubie wygasa w przypadku:

1.dobrowolnego wystąpienia członka na jego pisemny wniosek do Zarządu.

2.wykluczenia przez Zarząd z powodu:

a) nie opłacenia składki członkowskiej za dany rok w ustalonym przez Zarząd terminie. Ponowne uzyskanie członkostwa jest możliwe po uregulowaniu składek za miniony okres.

b) rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Klubu,

c) śmierci członka lub utratę osobowości prawnej przez członka wspierającego,

d) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.

3. Od uchwały Zarządu ,wykluczającej z członkostwa w Klubie przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od otrzymania stosownej decyzji.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE KLUBU

§ 13

Władzami Klubu są :

1.Walne Zebranie Członków

2.Zarząd

3.Komisja Rewizyjna

4.Sąd Koleżeński

§ 14

1.Kadencja władz Klubu trwa cztery lata.

2.Obrady i wszelkie czynności władz Klubu są jawne.

3.Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów chyba, że inne zapisy w Statucie stanowią inaczej.

Walne Zebranie Członków

§ 15

1.Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie Członków.

2.Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

3.Walne Zebranie jest prawomocne przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania – w pierwszym terminie. W drugim terminie, wyznaczonym o 30 minut później – bez względu na ilość obecnych członków.

4.Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.

5.Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie porządku obrad.

6.Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd raz na cztery lata jako sprawozdawczo-wyborcze. Zarząd zawiadamia członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.

7.Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd :

a) z własnej inicjatywy,

b) na żądanie Komisji Rewizyjnej,

c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej ilości członków.

Zebranie powinno być zwołane przed upływem 30 dni od daty złożenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami ,dla których zostało zwołane.

§ 16

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

1.Określanie głównych kierunków rozwoju i działania Klubu.

2.Uchwalanie zmian statutu.

3.Uchwalanie budżetu.

4. Zatwierdzanie regulaminów w tym:

a) Regulaminu Lotów Konkursowych

b) Regulaminu Organizacyjnego

c) Regulaminu Wystaw

5.Wybór i odwoływanie w tajnym głosowaniu wszystkich władz Klubu:

a) prezesa Zarządu

b) 4 – 6 członków Zarządu

c) 3 członków Komisji Rewizyjnej

d) 3 członków Sądu Koleżeńskiego

W razie gdy skład władz Klubu ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, którą dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

6.Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.

7.Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Klubu.

8.Udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej.

9. Podejmowanie uchwał o wstąpieniu Klubu do innych stowarzyszeń lub organizacji.

10.Wybór delegatów na zjazdy organizacji, do których Klub przystąpił.

11.Podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Klubu

Zarząd

§ 17

1.Zarząd jest organem wykonawczym Klubu, kieruje całokształtem jego działalności.

2.Na pierwszym posiedzeniu pod przewodnictwem Prezesa członkowie Klubu wybierają spośród siebie co najmniej wiceprezesa, skarbnika i sekretarza.

§ 18

Do kompetencji Zarządu należy:

1. Kierowanie bieżącą działalnością Klubu.

2. Realizowanie uchwał Walnego Zebrania.

3. Zarządzanie majątkiem Klubu.

4. Opracowywanie regulaminów.

5. Planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej.

6. Powoływanie i rozwiązywanie Sekcji.

7. Przyjmowanie i wykluczanie członków zwyczajnych, nadzwyczajnych i wspierających.

8. Ustalanie wysokości składek członkowskich.

9. Zwoływanie Walnego Zebrania.

10.Reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

Komisja Rewizyjna

§ 19

1.Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Klubu

2 Na pierwszym posiedzeniu Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie

przewodniczącego, z-cę przewodniczącego i sekretarza.

§ 20

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1.Kontrola całokształtu działalności Klubu.

2.Coroczna ocena Zarządu ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej oraz składanie wniosków i zaleceń pokontrolnych.

3.Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

4.Wnioskowanie do Walnego Zebrania o udzielenie absolutorium Zarządowi.

5.Wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

Sąd Koleżeński

§ 21

1.Sąd Koleżeński powołany jest głównie do rozstrzygania sporów między członkami.

2 Na pierwszym posiedzeniu członkowie Sądu Koleżeńskiego wybierają spośród siebie

przewodniczącego, z-cę przewodniczącego i sekretarza.

§ 22

Do zadań Sądu Koleżeńskiego należy:

1. Rozpatrywanie i rozstrzyganie sporów między członkami Klubu.

2. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

3. W uzasadnionych przypadkach wymierzania kary upomnienia i nagany.

4.Wnioskowanie do Zarządu o zastosowanie kary zawieszenia w prawach członka bądź wykluczenia z Klubu.

Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków.

ROZDZIAŁ V

FUNDUSZE KLUBU

§ 23

1.Dla realizacji celów statutowych Klub tworzy fundusze:

a) ze składek członkowskich

b) z wpływów z działalności statutowej

c) z dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej

d) z darowizn i zapisów

e) z dobrowolnych wpłat

2.Fundusze są własnością Klubu.

ROZDZIAŁ VI

MAJĄTEK I REPREZENTACJA KLUBU

§ 24

1.Majątek Klubu mogą stanowić nieruchomości, ruchomości, prawa i fundusze.

2 .Utrata członkostwa nie daje prawa do roszczeń majątkowych od Klubu.

3.Związek prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 25

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw, składania oświadczeń woli i reprezentowania Klubu we wszystkich sprawach majątkowych i niemajątkowych wymagane są podpisy dwóch osób, w tym prezesa lub wiceprezesa oraz jednego członka zarządu.

ROZDZIAŁ VII

ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE KLUBU

§ 26

Zmiana statutu wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków, powziętej większością co najmniej 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków Klubu uprawnionych do głosowania- w pierwszym terminie , w drugim terminie wyznaczonym o 30 min później – bez względu na ilość obecnych członków.

§ 27

1.Rozwiązanie Klubu można dokonać decyzją Walnego Zebrania Członków, podejmując uchwałę większością ¾ głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania – w pierwszym terminie. W drugim terminie, wyznaczonym na tę samą godzinie o 10 dni później -większością ¾ głosów bez względu na liczbę obecnych członków.

2.Podejmując uchwałę o rozwiązaniu – Walne Zebranie określa przeznaczenie majątku Klubu, określa sposób jego przeprowadzenia i powołuje komisję likwidacyjną.

Komisja likwidacyjna kieruje się dobrem wszystkich aktualnych członków Klubu stosownie do ich stażu i zaangażowania w działalność związkową.

ROZDZIAŁ VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 28

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie postanowienia Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, wraz z późniejszymi zmianami i inne przepisy prawne obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej.