Regulamin Lotów – Tippler Angielski

Nowa Sarzyna 25.02.2012r.

Regulamin Lotów Konkursowych w P-WKHGW

TIPPLER ANGIELSKI

I.ZASADY OGÓLNE

1. Ilość gołębi biorących udział w locie konkursowym: 3 – 20 szt

2. Hodowca i obserwator muszą być zapoznani z niniejszym regulaminem.

3. Obserwator przed lotem spisuje numery obrączek oraz kolory gołębi konkursowych. Sprawdza też, czy rozmiar obrączek uniemożliwia ich zdjęcie z nogi gołębia.

4. Przed rozpoczęciem lotu musi być dokładnie wypełniona początkowa część „Protokołu z lotu konkursowego dla tipplerów angielskich (lotnych)”.

5. Stado konkursowe musi pozostawać pod nadzorem obserwatora aż do zakończenia konkursu. Dopuszcza się wymianę obserwatorów za zgodą Kierownika Lotów. W protokole wpisuje się czas i okoliczności zmiany, za ich podpisem.

6. Gołębie konkursowe mogą być wypuszczone z ręki lub z gołębnika. Te, które nie wzleciały od razu można jeszcze przez 5 min. zmuszać do lotu.

Godzina startu powinna być uzgodniona z Kierownikiem Lotów. Wypuszczenie stada można opóźnić max o 1 godzinę z powodu złych warunków atmosferycznych lub obecności np. jastrzębia. Czas startu wpisuje się niezwłocznie do protokołu.

7. W czasie trwania konkursu gołębie nie można w żaden sposób zmuszać do przedłużenia lotu .

8.Hodowca ma prawo i powinien nauczyć swoje stado siadać na sygnał. Może to być np sygnał dźwiękowy (piszczałka, potrząsanie puszką z ziarnem), sygnał wizualny (wypuszczenie jednego lub więcej dropperów – gołębi innej rasy niż tippler) oraz sygnały świetlne stosowane po zmierzchu. Podczas lotu konkursowego mogą być użyte tylko te sygnały, które zostały zgłoszone przed wypuszczeniem gołębi.

9. Gołębie ze stada konkursowego muszą usiąść nie dalej jak 70 m od gołębnika. Po wpisaniu czasu lądowania do protokołu gołębie zanim wejdą do gołębnika mogą ponowne poderwać się do lotu. W celu pozyskania gołębi do kontroli obrączek w regulaminowym czasie dozwolone jest ich płoszenie czy wyłapanie poza gołębnikiem.

II. LOT DZIENNY

1. Stado po wypuszczeniu może pozostawać poza zasięgiem wzroku w ciągu 2-ch pierwszych godz. lotu. Każde następne zniknięcie począwszy od drugiej godziny lotu nie może być dłuższe niż jedna godzina. To samo dotyczy rozdzielenia się stada. Rozdzielenie stada jest wtedy, gdy część gołębi ze stada, jest poza zasięgiem wzroku obserwatora. Jeżeli nastąpił atak jastrzębia, a w stadzie pozostaje nadal 3 szt. gołębi, to konkurs trwa nadal. Wszystkie istotne zdarzenia należy odnotować w protokole. Zapisać należy również brak kontaktu wzrokowego oraz rozdzielenie stada już po upływie pół godziny.

2. Jeżeli hodowca obawia się, że stado może się rozdzielić – ma prawo użyć dozwolonego sygnału do lądowania. Z chwilą wydania sygnału kończy się pomiar czasu lotu, co zostaje odnotowane w Protokole.

3.Gołębie lądujące muszą usiąść nie dalej niż 70 m od gołębnika i wszystkie do 1 godz. po oficjalnej godz. zmroku mają być w gołębniku lub klatce, w celu kontroli obrączek.

III. LOT PO ZMIERZCHU

1. Jeżeli stado przedłuży swój lot do nocy nie rozdzielając się, to konkurs trwa dalej. Musi być jednak utrzymany kontakt wzrokowy ze stadem wg zasad jak przy locie dziennym. Hodowca może użyć sygnału do lądowania i od tej chwili kończy się pomiar czasu lotu. Gołębie do 1 godz. muszą być do dyspozycji obserwatora w celu kontroli obrączek.

2. Jeżeli po oficjalnej godz. zmroku stado się rozdzieli lub usiądzie pierwszy gołąb to czas ten należy odnotować w Protokole jako czas zakończenia lotu, a hodowca ma 1 godz. na ściągnięcie wszystkich gołębi do gołębnika.

Używane na co dzień w sąsiedztwie gołębnika oświetlenie domu, ogrodu, posesji, zabudowań gospodarczych musi być włączone jeszcze przed zmrokiem i pozostawione aż do zakończenia konkursu.

IV. ZASADY OKREŚLANIA CZASU

1. Posługujemy się oficjalnym czasem dostępnym w telewizji lub internecie

2. Oficjalna godz. świtu i godz. zmroku jest podawana każdorazowo przez Kierownika Lotów.

3. Wszystkie czasy określane są w godz. i min.

4.Zakończenie pomiaru czasu lotu stada konkursowego następuje w zależności od sytuacji regulaminowej tj. w momencie wydania sygnału do lądowania, bądź lądowania pierwszego gołębia, bądź rozdzielenia się stada po oficjalnej godz. zmroku.

V. ZAKOŃCZENIE KONKURSU

1. Konkurs zostaje zakończony dyskwalifikacją, w przypadku naruszenia dowolnego z regulaminowych zapisów dotyczących lotu. W protokole podajemy powód dyskwalifikacji

2. Bezpośrednio po zakończeniu konkursu Hodowca i Obserwator podpisują Protokół

3. Wynik konkursu zostaje uznany po spełnieniu wszystkich warunków zawartych w Regulaminie

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Obowiązują wszystkie inne postanowienia regulaminowe Klubu, nie będące w sprzeczności z niniejszym Regulaminem.

2. Załącznikiem do niniejszego Regulaminu jest „Protokół z lotu konkursowego dla Tipplerów Angielskich (lotnych)”.