REGULAMIN LOTÓW

KONKURSOWYCH NA SEZON LOTOWY 2011-2014

(po nowelizacji 2012r)

pkt. 1

W lotach konkursowych organizowanych przez Południowo-Wschodni Klub Hodowców Gołębi Wysokolotnych, mogą uczestniczyć wyłącznie gołębie posiadające obrączkę rodową wydaną przez P-WKHGW. Wyjątek stanowią gołębie z roku 2011 i starsze, które już uczestniczyły w lotach konkursowych z inną obrączką identyfikacyjną. Rozmiar obrączki powinien uniemożliwiać jej ściągnięcie. Dopuszcza się obrączki towarzyszące rodowej, zawierające dane teleadresowe hodowcy. Na pisemną prośbę hodowcy, zarząd Klubu, może dopuścić do lotów konkursowych gołębie posiadające inne obrączki rodowe.

pkt. 2

Statutowy nadzór nad przebiegiem lotów konkursowych sprawuje Zarząd Klubu. Kierownik Lotów bezpośrednio organizuje , nadzoruje i dokumentuje loty konkursowe. Funkcję Kierownika Lotów pełni Wiceprezes Klubu, lub inna osoba wybrana przez Zarząd Klubu spośród swego składu.

pkt. 3

W ramach rywalizacji lotowej wyróżnia się następujące kategorie:

1. Zamojskie – DS / DS – gołębie dorosłe stado /

2. Zamojskie – MS / MS – -//- młode stado /

3. Murzyny wysokolotne – DS

4. Murzyny wysokolotne – MS

5. Stójkowe – DS

6. Stójkowe – MS

7. Tippler Zagłębiowskie – DS

8. Tippler Zagłębiowskie – MS

9. Tipplery Angielskie – DS

10. Tipplery Angelskie – MS

11. Budapeszty – DS.

12. Budapeszty – MS

13. Open – DS

14. Open – MS

15. Supermistrz Klubu – DS

16. Supermistrz Klubu – MS

pkt. 4

Ponadto w kat.: 5, 6, prowadzona jest na podstawie „Protokołów z lotów konkursowych” KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA / kat.DI, MI/.

pkt. 5

– w kat. „DS” wygrywa hodowca, który będzie miał najlepszy wynik

(najdłuższy czas) stada w danej rasie – gołębie dorosłe.

– w kat. „DI” wygrywa gołąb i hodowca, który będzie miał najlepszy wynik

(najdłuższy czas) indywidualnie w danej rasie – gołębie dorosłe.

– w kat. „MS” wygrywa hodowca, który będzie miał najlepszy wynik

(najdłuższy czas) stada w danej rasie – gołębie młode.

– w kat. „MI” wygrywa gołąb i hodowca który, będzie miał najlepszy wynik

(najdłuższy czas) indywidualnie w danej rasie – gołębie młode.

pkt. 6

W locie konkursowym mogą uczestniczyć gołębie jednej „rasy” odpowiednio:

a) w kat. Zamojskie DS.MS – biorą udział gołębie zamojskie oraz murzyny wysokolotne.( gołębie biorące udział w tej kategorii, nie mogą startować w kat. murzyny wysokolotne)

b) w kat. Murzyny wysokolotne DS.MS – biorą udział murzyny wysokolotne.

c) w kat. Stójkowe DS., MS – biorą udział wszystkie rasy gołębi o locie stójkowym , czyli gołębie nie wykonujące kręgów jak Orliki , Nikołajewskie , itp.

d) w kat. Tippler zagłębiowski DS.,MS biorą udział Tipplery Zagłębiowskie

e) w kat. Tipplery Angielskie DS.,MS biorą udział lotne tipplery angielskie, ponadto lot stada musi spełniać dodatkowe kryteria Regulaminu Lotów Konkursowych Tipplerów Angielskich.

f) w kat. Budapeszty DS.,MS biorą udział wszystkie rasy o locie gołębi budapeszteńskich wysokolotnych np.: lotny egerski, słowacki wysokolotny, deresz, wszystkie lotne budapesztańskie, wiedeńskie i stada mieszane tych ras.

g) w kat. Open DS.,MS biorą udział pozostałe rasy gołębi lotnych i krzyżówki międzyrasowe.

h) w kat. SUPER MISTRZ KLUBU DS,MS – biorą udział wszystkie rasy gołębi lotnych i krzyżówki międzyrasowe, przy czym stado konkursowe powinno liczyć co najmniej 15szt. gołębi jednej rasy, lub jednolitych krzyżówek międzyrasowych. Czas lotu stada w ilości min. 15szt. nie może być krótszy niż 3 godz. W zależności od przebiegu lotu w tej kategorii, hodowca może zmienić kwalifikację lotu i na zasadach ogólnych, wynik zgłosić do odpowiedniej kategorii rasowej.

pkt. 7

Dla każdej kategorii rasowej wprowadza się klasyfikację

NAJLEPSZY LOTNIK W RASIE.

W ramach tej klasyfikacji, hodowcy po sezonie zgłaszają do Kierownika Lotów, wyniki poszczególnych gołębi, które w różnych sezonach, wylatały w lotach konkursowych odpowiednio dla kategorii:

– DOROSŁE SPORT – łącznie co najmniej 15 konk/godz (dla tipplerów angielskich) i 9 kon/godz (dla pozostałych ras), w ostatnim sezonie lotowym,

– DOROSŁE WYCZYN – łącznie co najmniej 20 konk/godz (dla tipplerów angielskich) i 10 kon/godz (dla pozostałych ras), w dwóch lotach, w ostatnim sezonie lotowym,

– WETERAN – łącznie co najmniej 35 konk/godz (dla tipplerów angielskich) i 21 kon/godz (dla pozostałych ras), w okresie większym niż trzy sezony, również w ostatnim sezonie lotowym,

– MŁODE SPORT – łącznie co najmniej 15 konk/godz (dla tipplerów angielskich) i 9 kon/godz (dla pozostałych ras), w ostatnim sezonie lotowym,

– MŁODE WYCZYN – łącznie co najmniej 20 konk/godz (dla tipplerów angielskich) i 10 kon/godz (dla pozostałych ras), w dwóch lotach wostatnim sezonie lotowym. Do rywalizacji tej zalicza się czas każdego ważnego lotu konkursowego.Wygrywają gołębie z największą liczbą konk/godz. W wypadku równej liczby konkursogodzin wygrywa gołąb z mniejszą liczbą lotów konkursowych. W wypadku równej liczby konkursogodzin i równej liczby lotów, wygrywa gołąb z najdłuższym pojedynczym lotem.

pkt. 8

Wyniki lotów konkursowych umieszczane są na klubowej stronie internetowej.

Na podstawie protokołów z lotów konkursowych, po zakończonym sezonie lotowym, z poszczególnych rywalizacji lotowych sporządzane są listy konkursowe .

Nagrody:

a) We wszystkich kategoriach, gdzie będzie rywalizacja dla stada gołębi, pierwsze 3 miejsca zostaną nagrodzone pucharami i dyplomami, 7 następnych miejsc medalami i dyplomami.

b) We wszystkich kategoriach, gdzie rywalizacja będzie indywidualnie, pierwsze 3 miejsca nagrodzone zostaną medalami i dyplomami, a 3 kolejne pamiątkowymi dyplomami.

c) W klasyfikacji „najlepszy lotnik w rasie”, we wszystkich kategoriach pierwsze 3 miejsca zostaną nagrodzone pucharami i dyplomami, 3 następne miejsca medalami i dyplomami.

pkt. 9

Loty konkursowe odbywają się od 01 marca do 30 listopada w soboty i niedziele, wyjątkowo w inne dni uzgodnione wcześniej z Kierownikiem Lotów i wyznaczonym przez niego obserwatorem. Loty w terminie od 1 grudnia do 28 lutego organizowane są wyjątkowo po uzgodnieniu z Kierownikiem Lotów. Wyniki z tych lotów będą zaliczane do nowego sezonu lotowego. Hodowca organizujący loty konkursowe w dniu innym niż sobota i niedziela, jest zobowiązany również do takiej obserwacji.

pkt. 10

Na 3 dni przed planowanym terminem, hodowcy zgłaszają telefonicznie do Kierownika Lotów zamiar zorganizowania u siebie lotu konkursowego, równocześnie wysyłając formularz zgłoszeniowy .

pkt. 11

Hodowca może odwołać lot na 24 godziny przed planowanym startem, uzasadniając powody odwołania. Jeżeli odwoła lot później, to może być obciążony kosztami dojazdu obserwatora.

pkt. 12

Hodowca ma prawo do przeprowadzenia dowolnej liczby lotów konkursowych,jednak zgłaszając lot siódmy i następne, wnosi dodatkową opłatę ustaloną przezZarząd Klubu.

pkt. 13

Obserwatorem lotu konkursowego może być wyłącznie członek Klubu, wyznaczony lub zaakceptowany przez Kierownika Lotów.

Na lot hodowca może zaprosić dodatkowo własnych obserwatorów.

pkt. 14

W miarę potrzeb, hodowca zgłaszający lot konkursowy ponosi koszty dojazdu obserwatora.

pkt. 15

Każdy hodowca zobowiązany jest do tylu obserwacji w sezonie lotowym, ile u niego odbyło się lotów konkursowych nie mniej jednak niż 6. W wypadku uchylania się hodowcy od obserwacji, może przez Kierownika Lotów zostać naliczona opłata w kwocie 100zł, za każdy lot, który odbył się u niego. Jeżeli hodowca wpłaty nie dokona, to automatycznie dyskwalifikuje się jego wynik.

pkt. 16

Zadaniem obserwatora jest:

– sprawdzenie stanu faktycznego danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym .

– sprawdzenie obrączek rodowych gołębi zgłoszonych do lotu.

– obserwacja startu, lotu i lądowania gołębi,

– niezwłoczne (do 10minut) wysłanie wiadomości telefonicznej, informującej o starcie i lądowaniu gołębi konkursowych, do Kierownika Lotów.

– sprawdzenie nr. obrączek rodowych gołębi które, zakończyły lot konkursowy.

– poprawne i czytelne wypełnienie protokołu,

– czytelne podpisanie protokołu

– wysłanie protokołu z lotu konkursowego do Kierownika Lotów w terminie do 3 dni po locie.

pkt. 17

Hodowca do lotu zgłasza dowolną ilość gołębi, nie mniej jednak niż 3 szt. Podczas lotu gołębie powinny być widziane, co najmniej jeden raz na trzy godziny. Dopuszcza się dłuższy okres braku kontaktu wzrokowego ze stadem pod warunkiem, że obserwator ma pewność, że stado było w locie ( w zakryciu). Fakt ten należy szczegółowo odnotować w protokole z lotu konkursowego.

pkt. 18

Hodowca po starcie gołębi, nie może dodatkowo prowokować ich do lotu. Przy bezpośrednim ataku drapieżnika na stado konkursowe, dopuszcza się używania przez hodowcę, różnych form dźwiękowych odstraszających drapieżnika.

pkt. 19

Konkurs może być zaliczony, jeżeli wylądują co najmniej 3 gołębie.

pkt. 20

Czasy lotu konkursowego określane są w godzinach i minutach. Czas startu ostatniego gołębia w stadzie podajemy jako czas startu stada.W wypadku, gdy gołębie lądują równocześnie przyjmujemy dla stada czas lądowania pierwszego gołębia. Czas lotu stada mierzony jest dopóki w powietrzu znajduje się co najmniej 3 szt. gołębi. ( 15 szt. dla kategorii Super Mistrz Klubu). W miarę potrzeb podaje się czas lotu indywidualnych gołębi.

pkt. 21

Obserwator ma prawo zakończyć konkurs po upływie 4 godzin, od ostatniego kontaktu wzrokowego. Jednak na prośbę hodowcy może konkurs kontynuować. Obowiązuje wówczas zasada z punktu 17.

pkt. 22

Jeżeli gołębie pozostały w locie na noc i lądowały przy świetle sztucznym przyjmuje się czas faktycznego lądowania. Jeżeli z lotu nocnego wróciło dnia następnego co najmniej trzy gołębie i obserwator dokonał ich identyfikacji, przyjmuje się czas ostatniego kontaktu wzrokowego ze stadem.

pkt. 23

Konkurs zostaje zakończony dyskwalifikacją, w przypadku naruszenia dowolnego z regulaminowych zapisów dotyczących lotu. W protokole podajemy powód dyskwalifikacji.

Wynik konkursu zostaje uznany po spełnieniu wszystkich warunków zawartych w Regulaminie Lotów Konkursowych